นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายทางธุรกิจ

เงื่อนไขการยกเลิก การคืนรายการสินค้า และการคืนเงินของบริษัท แลป แมนเนจ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนลัม (Nelum) กรณีการคืนสินค้าและการคืนเงินสามารถทำได้ตามรายละเอียด ดังนี้

1.ยกเลิกรายการสินค้า และการคืนเงิน

1.1) ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่ 090-6498294 หรือ salenelum@gmail.com

– ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ

– แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก

– ระบุจำนวนเงิน

1.2) บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วัน* (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) * นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนมายังบริษัท ฯ

1.3) เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า : บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรหัสส่วนลดเป็นเงินสดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนสินค้า หากมีรุ่นหรือราคาใกล้เคียงกัน เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอม

 

2.การคืนสินค้า และการคืนเงิน

 • ก่อนคืนสินค้ากรุณาตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้

2.1) นโยบายของทางบริษัท ฯ : บริษัท ฯ ยินดีคืนเงินรวมค่าจัดส่งทั้งค่าบริการ EMS ผ่านทางไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการ (ไม่รวมค่าพัสดุ) ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการบริการคืนสินค้าแบบด่วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่ง *

2.1.1) กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ และมีความประสงค์จะคืนสินค้าบางส่วนในคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าจัดส่งให้กับทางลูกค้า

2.1.2) กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า เช่น ชำรุด , แตกหัก ฯลฯ รวมถึงสินค้าที่ผิดจากรายละเอียดที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อ

2.1.3) สินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิกรายการสินค้า โดยยึดตามนโยบายการคืนสินค้าของทางบริษัทฯ

 

2.2) เงื่อนไขการคืนสินค้า

* บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าบางรายการที่ไม่สามารถคืนได้อันเนื่องจาก การเปลี่ยนใจ / ไม่ต้องการสินค้าดังกล่าวแล้ว โดยคุณสามารถตรวจสอบรายการสินค้าได้ด้านล่างภายใต้หัวข้อ “สินค้าที่ได้รับการยกเว้น” จากการรับคืนด้วยสาเหตุเปลี่ยนเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ

 

สาเหตุของการคืนสินค้า  * (เงื่อนไขสินค้าที่ลูกค้าสามารถส่งคืนได้)

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ถูกเปิด / ฉีก / แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
 • สินค้าต้องครบถ้วน (สินค้าแถม , อุปกรณ์เสริม , กล่องบรรจุสินค้าและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย
 • ป้ายและตราสินค้าสินค้ามีตำหนิ สินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าผิดขนาดไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ได้รับสินค้าผิด ได้สินค้าไม่ครบถ้วน สินค้าถูกใช้งานมาแล้ว และสินค้าหมดอายุ

** ตัวอย่าง :  ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจ หากบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย มีสติกเกอร์ขนส่งคืนติดอยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออกมา

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าที่ 090-6498294 หรือ salenelum@gmail.com

– ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ และชื่อที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
– แจ้งเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า
– ระบุจำนวนสินค้า
– ระบุจำนวนเงิน

ช่องทางการคืนสินค้า

 • ไปรษณีย์ไทย

– บริการคืนสินค้าแบบด่วน (มีค่าใช้จ่าย)

 

 1. วิธีการคืนเงินค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน เพื่อเป็นการตกลง และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ รวมถึงระยะเวลาการคืนเงินและค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

3.1) บัตรเครดิต / บัตรเดบิต : บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) โดยนับจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้า และเอกสารที่ใช้สำหรับการคืนเงินค่าสินค้าครบถ้วน

3.2) บริษัท ฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนและส่งเอกสารที่สำหรับการคืนเงินค่าสินค้าครบถ้วน

 

เอกสารที่ใช้ในการคืนเงินค่าสินค้าและบริการ

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงินจากไปรษณีย์ไทย
 • หมายเหตุ: กรณีชื่อผู้สั่งซื้อไม่ตรงกับผู้รับเงินต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อ ยินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับเงิน
 • หนังสือมอบอำนาจ

** ทั้งนี้ ธนาคารที่คุณสามารถแจ้งการคืนเงินได้มีดังนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น)
 • ธนาคารกสิกรไทย (เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น)