นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่เราได้รับจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ตลอดจนให้ความเคารพในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ กฎหมายธุรกิจ ระเบียบทางสังคม และหลักในการปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ฯ และเพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำนโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

  1. การเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสำคัญ รวมถึงควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัท ฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในบางกรณีบริษัท ฯ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัท ฯ จึงจัดทำระเบียบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและฝึกอบรมพนักงานอย่างเคร่งครัด

  1. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฯ จะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ บทบัญญัติต่าง ๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  1. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัท ฯ จึงสร้างระบบควบคุมการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคล และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร การทำลาย และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังได้วางมาตรการหากเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

  1. ปรับปรุงระบบการจัดการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัท ฯ ยังได้รับปรุงแก้ไขระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง